WOORDENLIJST

Bio-polymeren

Polymeer vervaardigd uit hernieuwbare bronnen, zoals suikerriet, met als resultaat een lagere CO2-voetafdruk tijdens het fabricageproces. Zodra de grondstoffen zijn gepolymeriseerd, zijn de daaruit voortkomende producten identiek. Bio-gebaseerde polymeren zijn identiek aan standaard fossiele polymeren en zijn voor 100% recyclebaar via conventionele afvalstromen.

Analyse van de CO2-voetafdruk

De CO2-voetafdruk van een product is de totale hoeveelheid kooldioxide (CO2) en andere broeikasgassen die gedurende de levenscyclus van dat product zijn uitgestoten, uitgedrukt in kilogram CO2-equivalenten.

Circulaire economie

Een circulaire economie (maken, gebruiken, hergebruiken/repareren/recycleren) is een alternatief voor een traditionele lineaire economie (maken, gebruiken, verwijderen) waarin de materialen aan het einde van de levensduur worden teruggewonnen en geregenereerd om de maximale waarde te halen.

Afbreekbare polymeren

Polymeren met een afbreekbaar additief kunnen door micro-organismen worden afgebroken tot water, koolstofdioxide en andere restanten, die potentieel giftige eindproducten kunnen vormen. In tegenstelling tot composteerbare zakken bevatten afbreekbare zakken meestal een additief dat gevoelig is voor warmte en licht. Deze chemische stof, die het product ‘oxy-biologisch afbreekbaar’ maakt, kan een toxisch residu achterlaten.

Ontwerpen voor recycling

Ontwerpen voor recycling is een systematische aanpak die het ontwerpen van milieuvriendelijkere producten mogelijk maakt om ervoor te zorgen dat producten aan het einde van hun levensduur worden hergebruikt of gerecycled.

Levenscyclus evalueren

Ook wel levenscyclusanalyse, eco-balans en wieg-tot-graf analyse genoemd. Dit is een techniek om milieuaspecten te beoordelen alsmede de mogelijke gevolgen tijdens alle stadia van de levensduur van een product, van grondstofwinning tot materiaalverwerking, fabricage, distributie, gebruik, reparatie en onderhoud, verwijdering of recycling.

Polyolefins

Een productfamilie thermoplastische polyethyleen en polypropyleen, hoofdzakelijk geproduceerd uit olie en aardgas met behulp van een polymerisatieproces van respectievelijk ethyleen en propyleen.

Hergebruik na consumptie

Het proces waarbij gebruikte consumentenproducten worden omgezet in bruikbaar materiaal.

Postindustriële recycling

Het proces waarbij restanten die tijdens het plastic verwerkingsprocédé vrijkomen worden omgezet in bruikbaar materiaal.

Recycling

Het proces waarbij een gebruikt product wordt omgezet in bruikbaar materiaal

Duurzaamheid

In het rapport van de Brundtland Commissie van de Verenigde Naties wordt duurzame ontwikkeling gedefinieerd als een "ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van huidige generaties zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien te compromitteren". Met andere woorden, het gebruik van hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen om te voldoen aan de huidige behoeften zonder de beschikbaarheid in de toekomst te verminderen.

Sustane

Een productfamilie hoogwaardige duurzame polymeren die technische prestaties op hoog niveau levert en zodoende bruikbaar is in een breed scala aan toepassingen waarin voorheen primair polymeer het basismateriaal was.